Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Invulling gebied Trekdijk

Aan het Participatieteam Trekdijk

datum: 3 januari 2019
betreft: Invulling gebied Trekdijk

Geachte dames en heren,

Als participatieteam onderzoekt u mogelijke invullingen van het gebied de Trekdijk. Dit proces juichen we zeer toe. De aanvankelijke dreiging dat het gebied volledig wordt aangewend voor grootschalige bedrijvigheid m.n. in de transportsector lijkt daarmee voorlopig afgewend.

In de opties die u onderzoekt, voor zover ons bekend, gaat het om energieopwekking en -opslag, specifieke woonvormen en recreatieve voorzieningen. De eerste optie spreekt ons zeer aan, in tegenstelling tot de andere opties. Wonen in dit gebied is weinig aantrekkelijk. In the middle of nowhere en geïsoleerd door de aangrenzende snelwegen en mede daardoor ver weg van Middelburg en Nieuw- en St. Joosland is dit nauwelijks als een serieuze woonlocatie aan te merken. Hoe creatief men ook de doelgroep of woonvorm weet te benoemen, het blijft een zeer gezochte optie. Alleen financieel kan het zoden aan de dijk zetten, maar dat zal vooral fictief zijn. Eerder haalt men weer een nieuw zorgenkind in huis, als de beoogde ontwikkeling stagneert.

Een recreatieve ontwikkeling lijkt mogelijk mits het om een dagrecreatieve functie gaat met een minimale gebouwde voorziening. Iets in de paardensport of een remake van Miniatuur Walcheren, op een extensieve wijze gebaseerd op het parkkarakter van het oude Molenwater is hier goed denkbaar.

De duurzame energieoptie spreekt ons het meest aan. Dit lijkt in de huidige tijd een zinvolle ontwikkeling, die op een breed draagvlak kan rekenen. De specifieke mogelijkheden van deze optie vergen het nodige onderzoek, dat naar verwachting al is uitgezet. Wij hopen dat ook een zonneweide hierbij wordt meegenomen. Het zou een uitstekend alternatief kunnen vormen voor het onzalige plan een zonneweide in de omgeving van de Quarlespolder te ontwikkelen, die ons inziens een dergelijke bestemming in het geheel niet moet krijgen.

Wij reiken u waarschijnlijk geen nieuwe ideeën aan. Wij willen uw recente oproep bij deze benutten in een ondersteuning van de best denkbare ontwikkeling voor dit gebied. Want draagvlak is een van de criteria waarmee straks een keuze zal worden bepaald.
Wij begrijpen de moeilijke financiële positie, maar daarvoor hoeft nog niet per se het onderste uit de kan te worden gehaald. Mogelijk zal de energieoptie de financiële last niet geheel wegnemen, maar toch voldoende kunnen verlichten om verder te kunnen en de resterende lasten geleidelijk af te wikkelen.

Het zoveel mogelijk open en groen houden van dit gebied staat voorop. Ook als dit niet geheel mogelijk is, moeten we zuinig zijn op de bufferruimten aan de randen van de kern. Voor het leefklimaat van Nieuw- en St. Joosland met het nabijgelegen Sloegebied is dit heel belangrijk. Daarom is men wel verplicht tot de minste slechte oplossing te komen.

De energieoptie kan worden gezien als een tijdelijke oplossing, die na een of twee decennia kan worden heroverwogen. Als er bedrijven of woningen zouden komen, is dit niet meer mogelijk. De keuze voor een ‘tijdelijke’ oplossing, die voor de langere termijn nieuwe keuzes open houdt, is in deze tijd van transitie, waar niemand nu een duidelijke blauwdruk voor heeft, zeer verstandig. Wij steunen u dan ook volledig in de energieoptie, zonodig gecombineerd met een recreatieve functie als de financiële haalbaarheid dit noodzakelijk maakt.

Nieuw- en St. Joosland in het bijzonder maar ook Middelburg verdienen een waardige oplossing.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Tuin van Zeeland

A.J. van Bommel, secretaris