Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief oktober 2015

Beste donateur,

“Samen kunnen we veel doen Voor sfeerbewaking in het groen”
Dit staat op het bordje bij de boom in het Molenwaterpark, die de vorige secretaris jaren geleden is aangeboden. We kunnen niet alleen, we doen het ook en moeten het blijven doen. Er gebeurt veel. Helaas vaak niet ten goede van een mooi groen Walcheren. We proberen onze waakhondfunctie zo goed mogelijk te vervullen. Met wisselende of onzekere resultaten. De omvorming van een deel van de Boomdijk bij Nieuw- en Sint Joosland, de plannen voor de Loskade in Middelburg, de dolle dwaze plannen voor het Nollebos in Vlissingen, de kaalslag bij het Zilveren Schor aan het Veerse Meer, het dendert maar door. En dan komen de forse bezuinigingen in Middelburg en Vlissingen er nog aan. Donkere wolken. De zomertijd voorbij.
U leest er meer over in deze nieuwsbrief. We blijven er voor gaan. Met zorg, samen met u en in een goede sfeer. We laten Walcheren niet uitkleden maar aankleden.
Lo Taminiau, bestuurslid

Donateursmiddag

Anders dan u gewend bent, is er dit jaar voor een nieuw tijdstip én een andere locatie gekozen.
Wij hebben voor u de tuinzaal van de Kloveniersdoelen in Middelburg gereserveerd op woensdagmiddag 2 december.
De inloop is vanaf 14.15 uur en de bijeenkomst eindigt rond 16.30 uur.
De heer Huib Sneep, een van dé deskundigen op bomengebied in Nederland zal voor ons de lezing verzorgen met als onderwerp ‘Het geheime leven van de bomen’

Geldkraan drupt

2015 is een jaar van extra-investeringen. Deze zijn nodig om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

  • We hebben een onderzoeksrapport laten opstellen voor de Loskade in Middelburg om de gemeente, die de bomen daar wil kappen, op andere gedachten te brengen.
  • We gaan een herinneringsboom planten in Vlissingen vanwege het 700-jarig bestaan.
  • We hebben fraaie brochures laten drukken om meer mensen aan ons te kunnen binden.

Het aantal donateurs loopt namelijk helaas langzaam terug. De generatie van het eerste uur dunt uit. Nieuwe aanwas is nodig. We kunnen financieel gelukkig wel een stootje hebben, mede door uw gulle bijdragen.
Daarvoor veel dank. Mocht ons verzoek om een donatie u ontschoten zijn, dan blijft een bijdrage altijd zeer welkom.
Over te maken op rekeningnummer NL47 INGB 0009 1484 08 ten name van STICHTING TUIN VAN ZEELAND.
Als we de kraan weer aan het stromen krijgen kunnen we onze inzet voor een fraai Walcheren nog vele jaren volhouden. Het blijft nodig.
Jaap Taminau, penningmeester

Overlijden

Op 29 juli is ons oud-bestuurslid Ric Hageman overleden. Na zijn pensioen is hij in Zeeland komen wonen. Zijn politieke ervaring en grote betrokkenheid bij de natuur heeft hij maar kort voor ons kunnen inzetten. In 2014 moest hij stoppen vanwege lichamelijke klachten.

Vlissingen 700 jaar

Een boom schenken aan Vlissingen, dat 700 jaar geleden stadsrechten kreeg, leek de Tuin van Zeeland een goed idee.
Het viel bij de gemeente in goede aarde. Een medewerker van de afdeling groen van de gemeente en Peter van Druenen, stadshistoricus, hielpen bij het zoeken naar een historisch interessante plek.
Tijdens een wandeling door Vlissingen werden verschillende locaties bekeken. Van Druenen bekeek ze vanuit historisch oogpunt, de groenbeheerder beoordeelde ze op de (on)mogelijkheden : liggen er leidingen, kabels, claims, bouwplannen etc.
Na het bekijken van vele locaties die uiteindelijke toch niet geschikt waren, ging het richting Scheldekwartier. Daar waar Vlissingen vanaf 1875 als nooit tevoren groeide door de combinatie haven en scheepswerf op de hoek Koningsweg/ Willem Ruysstraat t.o.v. de Timmerfabriek, bleek plaats voor een boom. Hier komen veel mensen de stad in en staat de boom mooi in het zicht.
Nog dit jaar zal daar ons geschenk aan het jarige Vlissingen: een moseik (Quercus cerris) geplant worden.
Peter van Druenen levert de tekst voor een bijbehorend bordje.
De datum waarop de boom geplant gaat worden is donderdag 3 december om 12.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze feestelijke gebeurtenis!
Loes Vroome, bestuurslid

Erfgoed dag

Onze stichting was dit jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede open dag ter promotie van het erfgoed landschap. Op een weide bij de ingang van het waterwingebied Oranjezon waren talrijke Zeeuwse milieuverenigingen en duurzame agrarische ondernemingen vertegenwoordigd. Dit op uitnodiging van de Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.
Met een marktkraam en genoeg beeldmateriaal (banier met logo, boeken, onze nieuwe brochure en verschillende houtmonsters) hebben we getracht de stichting zoveel mogelijk te promoten.
De dag was heerlijk met volle zon en frisse oostenwind. Op het einde van de namiddag gaf onderstaand bestuurslid nog een ‘popup’ lezing over het doel en noodzaak van onze activiteiten.
De directe omgeving straalde naar oud cultuurhistorisch landschap: een Middeleeuwse dijk, daarachter een oude polder en in het verlengde van de dijk duinen met streekeigen meidoorn, eiken, abelen en zwarte populieren.
De belangstelling van bezoekers was groot en wij hopen dat enkele nieuwe donateurs ons gevonden hebben.
Jean-Marie van Isacker, bestuurslid

Boomdijk bij Nieuw- en Sint Joosland

Veel fietsende vrienden van de Tuin van Zeeland kunnen het beeld van een fraaie populierenlaan op de Boomdijk zich zo voor de geest halen. Hoe lang zullen de bomen nog blijven staan? Ze zijn de 60 jaren reeds enige tijd gepasseerd. Populieren hebben (onder de gunstigste omstandigheden) een gezonde levensduur van ca. 80 jaar. Daarna begint het verval. Onlangs is er een gesprek geweest over de staat van de bomen met mensen van het Staats Bosbeheer en ons bestuur. Het SBB is de eigenaar van de bermen. Tijdens dit gesprek kwam naar voor, dat de situatie gevaarlijk wordt door uitwaaiende takken en de slechte conditie van enkele bomen. Ook de eigenaren van de akkers klagen vanwege de takken op hun land. Het SBB is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en zal schade moeten voorkomen. Het SBB heeft daarom het voornemen om alle populieren tussen de Tweedeweg en de Langeweg te verjongen. Dat wil zeggen: alles in een keer rooien en opnieuw inplanten. De zuidberm wil het SBB omvormen tot bloemendijk. Erg jammer zult u natuurlijk zeggen. En dat is ook zo, te meer omdat herplant alleen zal plaats vinden op de brede berm en niet aan de kant van de akkers en woningen. Weg laanidee!
De Tuin van Zeeland is het in grote lijnen eens met het gevaar en overlast van de bomen, maar niet met de voorgestelde her-inplant. Het bestuur is dan ook met een voorstel gekomen om een laaneffect in de toekomst veilig te stellen. Op de brede berm zullen 3 rijen populieren terug worden geplant. Ons voorstel is om op de zuidberm ook populieren te planten op een afstand van gemiddeld 20 meter, zodat al fietsend het laan-idee over enkele jaren weer hersteld zal zijn. Vanwege de grotere afstand tussen 2 bomen kan voldoende zonlicht op de zuidelijke berm komen en zorgen voor een bloemendijk met een gevarieerd aanbod van bloemen en kruiden. Twee vliegen in een klap.
Het SBB wil de werkzaamheden in de winter van 2015 - 2016 uitvoeren. Het opnieuw aanplanten en verjongen zal later gebeuren De Tuin van Zeeland hoopt op deze manier het bijzondere van het Zeeuwse landschap te behouden.
Frans Jonkers, bestuurslid

Nollebos in gevaar

Het zal u niet ontgaan zijn dat er drieste plannen in de maak zijn voor het Nollebos. De ondernemers die er nu zitten willen graag uitbreiden, hetgeen inhoudt dat er 240 vakantiehuisjes plus een enorm hotel moeten komen! De gemeente Vlissingen ziet het wel zitten, die plannen. Of in ieder geval een aantal partijen heeft er wel oren naar.
Een groot deel van de Vlissingers zelf is het helemaal niet eens met de plannen en is een burgerinitiatief begonnen. Ons bestuur heeft inmiddels contact gezocht met de initiatiefnemers daarvan om te kijken wat we gezamenlijk kunnen bereiken. Want u begrijpt dat ook wij geen voorstanders zijn van het voor een groot deel rooien van het enige bos dat Vlissingen rijk is. Wordt vervolgd.
Carel Peterson, voorzitter

Abelen Loskade

De wijze waarop het probleem van de opgedrukte keien op de Loskade in Middelburg moet worden aangepakt heeft heel wat reacties losgemaakt! Zoals u weet waren wij het niet eens met de optie om de aanwezige abelen te rooien en nieuwe bomen aan te planten. We hebben nu immers een mooi beeld langs de Loskade. Met nieuwe bomen zijn we weer 25 jaar terug in de tijd.
Om onze mening kracht bij te zetten hebben wij Dhr. Sneep van het bedrijf Greenwave gevraagd om onderzoek te doen naar de bomen en hun standplaats en een rapport op te maken.
Uit dit onderzoek bleek dat de bomen gehandhaafd kunnen worden, mits de bodem voldoende wordt verbeterd en de bomen ondergronds genoeg ruimte krijgen. Regel is namelijk dat er voor het laten opgroeien van een grote boom één m3 grond per jaar nodig is. Wil men bomen de kans geven om vijftig jaar door te groeien, dan is er dus 50 m3 grond nodig! In het plan van de gemeente was uitgegaan van slechts 20m3 (ook voor de nieuwe bomen) dus dat was zeker geen duurzame insteek!
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met raadsleden, er is ingesproken tijdens de raadsvergadering en het alternatieve plan van Greenwave is voorgelegd. Een en ander heeft er in geresulteerd dat de Raad het College heeft opgedragen vier opties uit te werken zodat er een keus gemaakt kan worden.
De afdeling groenbeheer heeft ons deze opties afgelopen week alvast voorgelegd om ons de mogelijkheid te geven van te voren te reageren.
Maandag 14 december om 19.30 uur wordt er tijdens de raadsvergadering een besluit genomen over het lot van de bomen.
Marianne Golsteijn, secretaris

Verzoek van de secretaris

Wij zijn ons email bestand aan het controleren. Wij verzoeken onze donateurs die een computer gebruiken een mailtje te sturen naar