Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief mei 2015

Beste donateur,
Het afgelopen half jaar is ons bestuur meerdere malen geconfronteerd met dreigende kap van bomen.
Door overleg hebben wij een aantal keer de schade kunnen beperken, maar helaas is in één geval door gebrekkige communicatie een hele rij gezonde abelen gesneuveld!
Abelen worden herhaaldelijk met kap bedreigd aangezien het gemeentelijk beleid er op uit is om deze bomen zoveel mogelijk te weren uit het stedelijk gebied. Details vindt u in het stuk “abelen in de ban gedaan”.
Voorts houdt het mogelijke beleid van de Provincie om bomen langs 80 km wegen te verwijderen onze gemoederen bezig!
Het beeld van enorme kaalslag staat ons voor ogen en dit willen we natuurlijk ten alle tijden vermijden.
We hebben over deze zaak een brief gestuurd aan de provincie en wachten hun reactie af.

Bomenwandeling

Het leek ons een leuk idee om een keer met een aantal van u aan de wandel te gaan door een deel van de binnenstad en over de Bolwerken van Middelburg om naar de bomen te kijken.
De wandeling is gepland op zaterdag 30 mei.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Dam;
de wandeling duurt ongeveer een uur en wordt begeleid door ondergetekende.
Wilt u zich van te voren a.u.b. aanmelden, bij voorkeur via de mail of via onderstaand nummer.
Er kunnen maximaal 18 mensen mee. Bij meer aanmeldingen proberen wij een tweede datum te vinden.

Marianne Golsteijn 06-18744164

Rittenburg

Twee bestuursleden van de TvZ zijn op uitnodiging van de gemeente Middelburg rondgeleid over het voormalige terrein van Arduin, gelegen achter park Toorenvliedt. Hier gaat de nieuwe wijk “Rittenburg” verrijzen. Een deel van het gebied lag al braak met hier en daar een paar bomen, waarvan de meeste niet heel bijzonder.
Het middengedeelte van het gebied is dicht begroeid en tot ons genoegen vernamen we van de stedenbouwkundige dat het de bedoeling is dat dit ook zo blijft; alleen in de onderbegroeiing zal flink gesnoeid worden omdat er al lange tijd geen onderhoud is gepleegd. Dit stuk groen wordt als het ware een verlenging van park Toorenvliedt. Er komt een waterloop door het gebied heen, om te zorgen voor voldoende afwatering (tegenwoordig wettelijk verplicht).
De waterloop sluit aan op het water van park Toorenvliedt, zodat de doorwatering daar ook beter zal worden. Om de waterloop te realiseren zullen wel een aantal bomen moeten wijken. In overleg met de heren konden wij er voor zorgen dat een mooie grote zilverlinde behouden blijft.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouw begonnen.

Meelbessen Seissingel

De meelbessen aan de buitenkant van de Seissingel in Middelburg zouden aanvankelijk alle gerooid worden op basis van een extern kwaliteitsonderzoek. Van de 29 exemplaren waren er slechts 2 van redelijke kwaliteit, de overige waren matig of slecht.
Aangezien deze bomenrij door zijn slechte staat weinig toekomst meer had, de licht-toetreding door de hogere beeldbepalende linden aan de andere zijde van de weg langs de veste alleen maar minder zou worden en bovendien de aangrenzende tuinen compensatie boden als groenrand leek de uitvoering van dit pijnlijke besluit van de gemeente logisch en onontkoombaar.
Toch is de Tuin van Zeeland de discussie aangegaan omdat het verlies in dit unieke groene singeldeel groot zou zijn en de echte urgentie ontbrak.
Op basis van een eigen onderzoek is in een constructief overleg het oorspronkelijk plan stapsgewijs van 28 naar 18 en tenslotte tot 10 te kappen bomen teruggebracht. De kap heeft inmiddels plaats gevonden. Hopelijk kunnen velen door dit palliatief beleid nog jaren genieten van dit prachtige stukje Middelburg.
Ter illustratie 2 foto’s voor en na de kap.
Loes Vroome

Kapbeleid gemeente Veere

De gemeente Veere wil het kappen van bomen door particulieren vrij stellen van vergunning. Iedereen mag dan dus bomen op zijn/haar perceel naar eigen goeddunken verwijderen, ongeacht de doorsnede van de stam of dat het een monumentale boom betreft. Waterschap en beheerders van grote percelen moeten nog wel vergunningen aanvragen.
Bovenstaande is een voornemen van de gemeente, waarover nog geen besluit is genomen. Aan het bestuur van de TvZ is gevraagd om na te denken over het voorstel en na een vooroverleg haar mening kenbaar te maken. Ons standpunt is dat wij het niet eens zijn met dit beleid omdat de kans groot is op kaalslag, niet alleen in particuliere tuinen maar ook in de vele vakantie- en bungalow- parken. Ook bomen rond kerken, scholen en andere gebouwen kunnen ten prooi vallen t.b.v. het onderhoud aan deze gebouwen.
Wij hebben onze mening kenbaar gemaakt aan de betreffende beleidsmedewerker en wachten nu het antwoord van de gemeente af. Tevens hebben wij alle stads- en dorpsraden hierover een brief gestuurd om hun mening te peilen.
Frans Jonkers

Abelen langs kanaal door Walcheren

In de vorige nieuwsbrief is de dreigende kap van de drie rijen abelen tussen Oost-Souburg en Middelburg gemeld. Wij hebben voor het plan van de provincie (gefaseerde vervanging in 8 jaar) een alternatief voorgesteld:
- de gehele rij langs het spoor in een keer rooien vanwege de veiligheid van het spoor;
- vervanging van slechts 6 zieke bomen;
- alle open plekken opvullen met nieuwe aanplant;
- een vervolgfase pas over 5 tot 10 jaar afhankelijk van de ontwikkelingen.
De provincie beraadt zich nog. Het is wachten op het nieuwe plan.
Jaap Taminiau

Abelen in Middelburg in de ban gedaan!

Helaas zijn er in Middelburg de afgelopen maanden heel wat abelen gesneuveld!
De prachtige bomen hebben een aantal eigenschappen die door veel mensen als lastig worden ervaren.
Ik doel hiermee op takbreuk, die bij de snelgroeiende bomen (familie van de populieren) vaker voorkomt dan bij andere bomen. Met voldoende onderhoud gaat het in de meeste gevallen echter om kleinere takken die geen gevaar opleveren.
De andere “lastige” eigenschap is de wortelopslag die deze boom vertoont. Als de wortels obstakels tegen komen vormen zich als reactie daarop verdikkingen op de wortels, die daardoor de stenen omhoog duwen. Vanuit deze plekken groeien dan weer jonge loten omhoog.
Dit is o.a. het geval op de Loskade langs het kanaal in Middelburg, waar regelmatig rondvaartboten afmeren met toeristen, waarvan sommige slecht ter been.
De gemeente wil dit gebied daarom gaan herinrichten. En zijn hiervoor een aantal varianten bedacht, waarop gereageerd kon worden door belanghebbenden.
In onze reactie pleiten wij natuurlijk voor het behoud van de huidige bomen, niet alleen omdat ze er prachtig uitzien en gezond zijn maar ook omdat het zo ongeveer de enige bomen zijn die het goed doen langs het winderige kanaal.
Het definitieve plan voor de Loskade is op dit moment nog niet bekend.

Daarnaast gaven de abelen langs de President Kennedylaan overlast in de aangrenzende tuinen van een aantal bewoners. Blijkbaar werd in een van de tuinen de fundering van een zwembad aangetast evenals die van een schuurtje. En in veel tuinen was er opschot van jonge loten.
Het was ons via de gemeente bekend dat er klachten waren van een aantal bewoners en dat de gemeente in overleg was. Dat er op een gegeven moment besloten is om alle bomen aan een zijde van de weg te kappen was echter niet naar ons gecommuniceerd! Anders hadden wij natuurlijk bezwaar gemaakt en gezocht naar alternatieven.
Groot was dan ook de ontsteltenis toen –nota bene al in het broedseizoen- opeens de hele rij verwijderd werd! Op dat moment was het onmogelijk de kap nog te stoppen. Een zeer treurig resultaat blijft nu over van de eens zo prachtige “poort” naar Middelburg, een van de weinig fraaie toegangswegen die ons nog resteerde! Het is bijzonder jammer dat de gemeente het beeldbepalende aspect van de bomen totaal niet mee gewaardeerd heeft en het algemeen belang voor de overige burgers niet voldoende heeft meegewogen!

Bij de Punt in Middelburg zijn een vijftal abelen wegens reconstructie-werkzaamheden verwijderd, ook zonder enig overleg hierover. Terwijl indertijd tijdens de grote reparatiewerkzaamheden en de herinrichting van het gebied bedongen was dat deze bomen konden blijven staan!
Marianne Golsteijn

‘Bomen groeien niet overal’

De N57 ligt sinds 2009 pontificaal in ons nationaal landschap Walcheren. De zware ingreep heeft het verkeer tussen Rotterdam en andere zuidelijke havens sneller en veiliger gemaakt. Omwille van dit landschappelijk litteken is er destijds getracht te compenseren door de aanplant van bomen op enkele locaties. Twee van die locaties zijn velden in de lussen die zijn ontstaan aan beide kanten van de uitritten ten noorden van Middelburg bij de Veersepoort. Daar werd op de oude eeuwenoude akkergrond zware, donker blauwe bagger uit het brakke kanaal door Walcheren gedumpt. Deze sterk vervuilde grond moest uit het kanaal gehaald worden om het 100 meter lange betonnen drijfcaisson diep op zijn plaats te laten ‘zinken’. Creatief omgaan met onteigende grond heet dat.
Zonder al te veel fantasie en zonder al te veel geld werd door RWS een honderdtal wilgen in de met metalen vervuilde grond gezet. Het is dus echt een mirakel dat er toch een aantal bomen zin in hadden daar te ‘aarden’. Het merendeel is echter dood gegaan en nooit vervangen. Een trieste, troosteloze aanblik die ondergetekende deed denken aan de duizenden bomen die in de vrijgevochten republieken Donetsk en Lugansk in Oekraïne aan flarden geschoten zijn. In deze rijpe, vruchtbare geest werd een conceptueel kunstwerk gecreëerd door alle dode boompjes en boomloze paaltjes wit te schilderen. Dit is een symbolische verwijzing naar alle kerkhoven op ons continent waar gesneuvelden van twee wereldoorlogen met witte kruisjes begraven zijn in een perfect geometrische raster. Hopelijk zet deze ludieke ‘landart’ actie RWS aan het denken met als ultieme doel een duurzame, intelligente beplanting met passend onderhoud.
Jean-Marie van Isacker

Ziekten bij bomen (2)

Iepen zijn ooit massaal aangeplant. Ze leverden zeer goed hout, groeiden redelijk snel en verdroegen het stedelijke klimaat erg goed. Vanaf c.a. 1920 is de iepenziekte ontdekt, maar pas na het tweede deel van de 20ste eeuw is de ziekte erg agressief toe- geslagen door een Amerikaanse schimmel. In Engeland heeft de ziekte ook flink huisgehouden en men noemt het daar de “dutch elm disease”. Bomen gaan soms binnen een maand na de eerste symptomen dood. Een nadelig bijkomstigheid van de iepenziekte is, dat ze door wortelcontact ook de er naast staande iepen kunnen infecteren en zo voor verspreiding zorgen. Ook in jonge aanplant komt deze ziekte veelvuldig voor. Tegenwoordig denkt men ziektevrije soorten te hebben gekweekt. Of dit waar is kan pas na langere tijd vastgesteld worden.
Tegenwoordig en pas vanaf 2010 komen we een nieuwe ziekte tegen die vooral ook op Walcheren tot grote zorgen baart. In de essen langs de buitenwegen, maar ook in de bebouwde kommen treffen we meer en meer de essenziekte aan. Bladeren verkleuren in de zomer, takken sterven af en later volgt het doodgaan van de boom. Veel is er nog niet tegen te doen. Het komt voor op vooral de jonge bomen. Naar het zich laat aanzien is de ziekte afkomstig uit de oostelijke landen van Europa.
Essen werden en worden veel in de houtsingels langs de wegen van het waterschap gebruikt, met de nodige gevolgen van dien. Samen met de Tuin van Zeeland heeft het Waterschap Scheldestromen essen in de buitenwegen gekeurd en de zieke gemerkt om te rooien. Helaas moesten er weer veel gerooid moeten worden gedurende de afgelopen winterperiode.
Frans Jonkers

blad van aangetaste es