Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief mei 2008

Beste donateur,

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief van 2008.
Het bestuur heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. We hebben een aantal maal bezwaar aangetekend tegen het kappen van bomen zoals u verder in dit bericht kunt vernemen. Naar aanleiding van ons bezwaar tegen de kap van de bomen op de Oude Westelijke Havendijk heeft het College van B&W van Middelburg ons uitgenodigd voor een gesprek. De Tuin van Zeeland was niet onverdeeld gelukkig met de suggestie van wethouder Kool-Blokland als zouden wij hebben ingestemd met de plannen. Ook wethouder Van Klinke was aanwezig bij het gesprek. In een constructieve sfeer hebben we afspraken gemaakt over een zo helder en tijdig mogelijke communicatie naar elkaar toe.
De ontstane commotie rond de kap bij het Meiveld (zie verderop) had naar onze stellige overtuiging vermeden kunnen worden door een aanzienlijk betere communicatie, zowel naar omwonenden als naar uw bestuur.
Verder hebben we onze zorg geuit over de aankoop van grond in het nationaal landschap teneinde daar te kunnen bouwen en over de invulling van het Molenwater. De definitieve plannen zijn nog niet bekend, maar u heeft al kunnen lezen dat de TvZ tegen bebouwing van het Molenwater is. Wij willen dat het groen blijft. In de komende perioden zullen we de politiek ervan proberen te overtuigen dat dicht bouwen een onzalig plan betreft. Er blijft veel werk aan de winkel. Nog altijd kunnen we extra denk- en mankracht gebruiken om Zeeland mooi te houden.

We zijn blij dat we een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen. De heer Verboom heeft zich bereid verklaard om de functie van penningmeester te vervullen, maar wil zich zeker ook niet onbetuigd laten wat andere onderwerpen betreft. Dat betekent dat wij afscheid nemen van Theo Havermans, die vanaf de oprichting de Tuin van Zeeland met raad en daad heeft bijgestaan. Wij zijn Theo zeer erkentelijk voor zijn inzet en zullen hem met zeer verdiende egards uitwuiven.

Het ziet er naar uit dat het geen rustig najaar wordt gezien alle voornemens van de lokale en provinciale overheden. Wij hopen dat we op uw steun kunnen blijven rekenen. Noteert u alvast dinsdag 4 november in uw agenda. Graag ontmoeten we u dan op onze jaarlijkse bijeenkomst. Plaats en programma volgen nog. Wij wensen u alvast een prettige zomer toe!

Aankoop gronden

Naar het zich laat aanzien ontwikkelt de gemeente Middelburg een moeizame relatie met het groen. Bij monde van wethouder Kool-Blokland laat het College in de PZC van 12 maart weten dat de gemeente alleen grond aankoopt voor huizenbouw en niet voor natuurontwikkeling. En dat is betreurenswaardig, temeer daar uit allerlei onderzoeken blijkt dat de Zeeuwse bevolking tot 2030 zal slinken. Dat betekent dat de voorgenomen uitbreidingen zoals bij Sint Laurens en rond de Cleene Hoogeweg (gelegen in het Nationaal Landschap!) niet nodig zijn. Niemand zit te wachten op de voor Sint Laurens grootschalige uitbreiding van 150 woningen; de inwoners niet, de makelaars niet – de woningmarkt stagneert immers in Zeeland – en zelfs eventuele toekomstige bewoners niet. Want het blijkt dat mensen die naar Zeeland komen vooral naar Zeeland komen omdat zij in een fraaie landschappelijke omgeving willen wonen en het uitbreidingsplan bij Sint Laurens bijvoorbeeld gaat aan dit verlangen voorbij. Wie het bestemmingsplan bestudeert, ziet dat er niet alleen weinig aandacht is voor behoud en inpassing van bestaand groen, ook ontbreekt in de beginfase doorgaans een goed inrichtingsplan voor nieuw aan te brengen groen. De bouwmassa blijkt belangrijker dan het raffinement van groen, tegen alle huidige zienswijzen en verlangens in. Politieke bestuurders doen er goed aan zich bij hun beslissingen te laten leiden door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, vooral voor de lange termijn. De toekomstscenario’s voor de bevolkingsontwikkeling in Zeeland moeten de voorgenomen projecten situeren in een breder concept dan alleen woningbehoefte, en alternatieven in beeld brengen. Een goed lokaal bestuur heeft oog voor de harmonie tussen economie en natuur.

Zuidweg Aagtekerke

Ook de gemeente Veere heeft plannen voor uitbreiding van bebouwing in het Nationaal Landschap en wel aan de Zuidweg te Aagtekerke! Bedoeling is om de momenteel daar gevestigde bedrijven te “legaliseren” (zij bevinden zich immers in een gebied met agrarische bestemming) en tevens vergunning te verlenen aan een nieuw te vestigen houtverwerkingsbedrijf.
Natuurlijk is hiertegen door een aantal bewoners bezwaar gemaakt, evenals door de ZMF en de TvZ. Naar aanleiding daarvan zijn wij voor een gesprek uitgenodigd met de wethouder, dhr. Bostelaar. Het blijkt dat het tegenhouden van het plan geen eenvoudige zaak is, omdat de richtlijnen voor bebouwing in het Nationaal Landschap, zoals die genoemd worden in het Omgevingsplan Zeeland, ruimte laten voor gemeentes om naar eigen believen hier invulling aan te geven. In ieder geval is al wel bedongen, dat de TvZ betrokken wordt bij de groeninvulling van het gebied, om te waarborgen dat de bedrijven zo goed mogelijk landschappelijk ingepast worden. Wordt vervolgd!

Park Molenwater

Het is zover: in de komende maanden gaat de schop in de grond voor het Zeeuws Evenementen Podium (ZEP). Als alles volgens planning verloopt zal Miniatuur Walcheren in het centrum van Middelburg verleden tijd zijn. Deze reliek, ontstaan uit een tijdelijke tentoonstelling van 1950, krijgt dan in de Mortiere de mogelijkheid het attractieniveau op een nieuwe hoogte te brengen, samen met het voetbalmuseum. Wat er met het leegkomend stuk terrein zal gebeuren na de verhuizing is nu nog onzeker. Maar als we de Kwaliteitsatlas kunnen vertrouwen bestaan in Middelburg onzekerheden niet. Dus wordt er gebouwd. Want kent u een stukje open veld, gras of bossage in het centrum van Middelburg dat nog niet volgebouwd werd gedurende de laatste 20 jaar? De statistieken liegen er niet om. Wij hebben inmiddels van de gemeente rechtstreeks vernomen dat de zeer geheime bouwplannen verwezenlijkt door een bekend stedelijk architectenbureau uit de Randstad in de nabije toekomst geopenbaard zullen worden. Met credo’s zoals “Er komt meer groen” en “Middelburg heeft met de Bolwerken al een park” zullen de wethouders er alles aan doen om ons zand in de ogen te strooien en de bevolking en politiek te versieren.
De Tuin van Zeeland zal zich hevig verzetten tegen de verdere verstening van de binnen- stad. Wij hebben maar één kans om een mooi open Molenwaterpark voor de inwoners van Middelburg te realiseren en die kans moeten we met beide handen grijpen. Samen met een politieke partij is er daarom een handtekeningactie gestart om ons alvast op te warmen voor de aankomende strijd.
Wij hebben in het bestuur wel even na moeten denken of we ons aan een actie van een politieke partij zouden moeten verbinden. De realisatie van een StadsPark heeft ons echter doen besluiten dat het doel hier de middelen heiligt. Wij zijn ook met andere partijen in gesprek om hen te overtuigen van de noodzaak van deze actie en zich bij ons aan te sluiten. Ook andere acties zijn in voorbereiding;let op de aankondigingen in de krant en op Omroep Zeeland. Wij denken hierbij aan een ludieke bijeenkomst met muziek en picknick. Mocht u mee willen denken en helpen, dan graag. Het handtekeningformulier voor het Stadspark is ook te downloaden op onze site.

Het Zeeuws Evenementen Podium

Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief reeds melden, voeren wij overleg met dhr. Pieter Palm, vertegenwoordiger voor het ZEP, omtrent de inrichting van het terrein. In eerste instantie was immers van een groene invulling ter compensatie van de vele bomen die gekapt waren, geen sprake.
Hoewel het vertrouwen aanvankelijk na het eerste gesprek wat wegebde, omdat we lange tijd niets hoorden, bleek dit onterecht. Veel van onze suggesties over aanplant en inrichting zijn overgenomen.
Dat betekent geen uitgestrekte zwarte asfaltvlakte, maar een speelse inrichting met groen, geaccidenteerd terrein en bomen en grassen. De verharding zal bestaan uit schelpengruis ingebed in asfalt waardoor een totaal andere uitstraling ontstaat. Wellicht kan het gebied in de toekomst dienen als voorbeeld voor reeds bestaande troosteloze parkeerterreinen. U kunt erop rekenen dat we als een bok op de haverkist zullen zitten om in de gaten te houden dat het terrein conform afspraak zal worden aangelegd. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Westelijk Oude Havendijk

De zuidkant van Middelburg ondergaat een metamorfose. Wie Middelburg in 1980 verlaten heeft en voor de laatste keer gezien heeft, zal behalve de Lange Jan die nog altijd boven de horizon verrijst, dit stukje landschap niet meer herkennen. De ruimte tussen de Torenweg, de Sloeweg, de A58 en de Nieuw en St. Jooslandse weg zal dan helemaal omgevormd zijn van agrarisch land met meidoornheggen, beschutte fietsweggetjes, kronkelende afwateringen en middeleeuwse dijken tot een gigantisch complex met een mega ‘Prins Alexander’winkelboulevard, een nieuwe woonwijk, een Disney-achtig pretpark en een 18 holes golfbaan. Welcome to suburban Middelburg! Hoezo Middelburg in het Nationaal Landschap Walcheren?
Gelukkig heeft Middelburg aan Burggolf (de toekomstige uitbater van de Golfbaan) blijkbaar verzwegen dat de Westelijke Oude Havendijk in de bestemmingsplannen van de Mortiere een beschermde status geniet. Volgens deze plannen mag er aan deze dijk niet getornd worden. Eén van de banen is echter door de golfbaanarchitect zo ontworpen dat men rustig, (nadat sommige bomen gerooid zijn en er een flinke hap uit de dijk genomen is) schuin over deze VOC dijk ballen kan slaan. En dat langs een plek en op een hoogte waar bij wijze van spreken 400 jaar geleden ballen van een groter formaat door de Middelburgse VOC schepen afgeschoten konden worden.
De Tuin van Zeeland heeft bezwaar gemaakt tegen de kap van de bomen op de dijk; de uitslag hiervan hebben wij op dit moment nog niet ontvangen. Er is ook bezwaar ingediend door zes verenigingen en/of stichtingen tegen het onttrekken aan de openbaarheid van het fietspad op de oude dijk. Helaas is in eerste instantie dit bezwaar als ongegrond afgedaan, maar daarmee wordt door de actievoerders geen genoegen genomen! Wordt vervolgd!

Kap Meiveld

Begin maart werd de hulp van de TvZ ingeroepen door een aantal bewoners van de Thibautstraat in Middelburg. Zij waren in de dagen ervoor overvallen door een totaal onverwachte kap van de prachtige bomen waar zij vanuit hun tuinen over het water op uitkeken. Navraag bij de gemeente leerde hen dat deze kap onder het mom van “dunning” werd uitgevoerd, op verzoek van de (overigens wel ingelichte) bewoners van Statenhoven 2, die volgens hun zeggen al jaren last hadden van de schaduw van deze bomen. Omdat voor “dunning” geen kapvergunning aangevraagd hoeft te worden en de gemeente ons over deze rigoureuze snoei van te voren niet op andere wijze had ingelicht, kwam deze actie ook voor ons onverwacht. Toch is het ons gelukt om de werkzaamheden stil te laten leggen en om een bijeenkomst te laten plaatsvinden waarbij alle belanghebbenden uitgenodigd waren. Resultaat van dit overleg was o.a. dat het nieuwe beplantingsplan, waarbij voornamelijk heesters aangeplant zouden worden, is aangepast. Er komen nu ongeveer net zoveel bomen terug als er oorspronkelijk stonden. Ook heeft de gemeente de belofte gedaan om ons voortijdig van (groot) onderhoudswerk op de hoogte te stellen.

Fietspad Schroeweg

De gemeenteraad heeft onlangs –na nogal wat getwijfeld te hebben- toch besloten tot de aanleg van een fietspad langs de Schroeweg aan de kant van het Meiveld. In de berm van de weg staan nu populieren en een aantal essen. Deze moeten wijken voor het fietspad, want er is te weinig ruimte tussen weg en watergang.
Een veldbezoek met een vertegenwoordiger van de gemeentelijke groenafdeling heeft helaas weinig opgeleverd. Behoud van de populieren, verlegging van het fietspad of een gefaseerde uitvoering bleken onhaalbaar omdat het raadsbesluit moet worden uitgevoerd. Alleen een aantal wilgen die vlak langs de sloot staan kunnen waarschijnlijk gehandhaafd worden of mogelijkerwijs verplant.
In de smalle berm tussen weg en fietspad komen platanen conform het gemeentelijk plan om van de Schroeweg een “park lane” met rijen platanen te maken. Gezien de kleine maat van de berm lijkt het twijfelachtig of de beoogde allure van de weg kan worden waargemaakt hoewel er wel bedongen is dat de bomen geplant zullen worden met voldoende wortelruimte.

Kastanjeziekte

In 2007 was er uiterlijk een lichte verbetering te zien bij met name de oudere kastanjes. De bomen zaten goed in hun blad en er is bastherstel. Toch kunnen we helaas nog niet met zekerheid zeggen of de meeste bomen deze ziekte te boven komen.
bloedingen de schors geschild. Hierbij bleek dat de aantastingsplekken inwendig veel groter waren dan de uitwendige bloedingsplekken. De aangetaste plekken waren in het midden vaak droog en verkurkt, maar aan de buitenranden waren steeds weer verse uitbreidingsplekken te zien. De bacterie kon alleen uit de verse plekken geïsoleerd worden. Verder bleken bij veel onderzochte kastanjebomen, behalve de infecties op de stam, ook infecties op de takken voor te komen. Deze infecties stonden echter nooit direct met elkaar in verband. M.a.w. blijkbaar wordt de bacterie niet via de sapstroom verspreid maar wordt de boom plaatselijk geïnfecteerd via kleine verwondingen. De bacterie lijkt overal op, aan en rondom de boom aanwezig te zijn. Hij is aangetroffen op bladeren, takken, bloemen en vruchten en in regenwater in de omgeving van de zieke boom.
In Middelburg zal ook dit jaar weer een aantal kastanjes met extra zorg omringd worden (speciale bemesting, beluchting en wegvangen mineermotten) om te onderzoeken of deze acties de weerbaarheid van de bomen vergroten. Ook kunnen we U melden dat de grote kastanje op het bolwerk, die in het najaar op kosten van de TvZ is behandeld door Holzer boomverzorging, geen nieuwe plekken vertoont en dat de behandelde plek nog steeds “schoon” is!

Afscheid van onze penningmeester

Opnieuw vertrekt er een bestuurslid van het eerste uur. Vanaf de dag van oprichting van de Tuin van Zeeland in 2001, heeft Theo Havermans met grote nauwgezetheid de financiële zaken van de stichting behartigd en daarbij een handig adressenbestand van donateurs voor de computer uitgewerkt. Maar daar bleef het niet bij. Hoewel hij van meet af aan benadrukte dat zijn hart meer bij muziek dan bij bomen lag, was hij ieder moment van de dag bereid om de andere bestuursleden bij te staan als er onder tijdsdruk zaken leken vast te lopen. Vooral in de beginperiode racete onze penningmeester op zijn fiets nog al eens richting rechtbank om op het laatste moment een bezwaar tegen een kapvergunning in te dienen of een of ander document voor de in te leveren stukken nog gauw te kopiëren. Ook was het gebruikelijk dat wij tweemaal per jaar bij onze penningmeester thuis bijeen kwamen om de Nieuwsbrief voor de donateurs verzendklaar te maken en onder de ‘rondbrengers’ te verdelen. Theo zorgde dat alles die ochtend klaar lag en na de koffie en de cake van Andrea, kwam er ook nog wel eens iets pittigers op tafel. Het waren genoeglijke uren waarop soms ook nog flink gediscussieerd werd. Theo, bedankt voor je inzet en voor al het werk dat je voor de Tuin van Zeeland hebt gedaan!