Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief maart 2019

Lente

Via de kranten, tv en social media worden we overstelpt met foto’s van gekapte bomen, langs wegen en in bossen. Veel kap in bossen en parken is achterstallig onderhoud en daarom massaal en afschrikwekkend. Ook Middelburg werd opgeschrikt door de enorme kap op het Molenwaterpark. En natuurlijk is er de essentaksterfte , een ziekte die qua snelheid de iepziekte van de jaren negentig ver overtreft. Is de iep praktisch uitgestorven (er zijn natuurlijk resistente vormen, die echter de vorm van de olm niet benaderen), de sterfte onder de essen is veel rigoureuzer en massaler. Al snel breken takken uit met gevaarlijke gevolgen. Toch hoopt men dat er ziekteresistente exemplaren overblijven, waarmee men dan kan vermeerderen.
Bomen blijven van groot belang voor de leefomgeving (klimaat, landschap, schoonheid). Er zou een deltaplan moeten komen voor massale aanplant van bomen, ook langs wegen waar die nu niet staan, zodat onze kinderen in een gezond klimaat opgroeien.

Kanaal door Walcheren

Tussen Middelburg en Oost-Souburg worden deze maand opnieuw bomen gekapt. Op twee plekken, in totaal 37 bomen. Het wordt net een kindergebit met wisseltanden. Nieuwe abelen komen er terug. Geheel volgens plan met jaarlijks een nieuwe fase voor de dan zwakste plek en zoveel mogelijk gespreid over de lengte van het kanaal. Over zo’n 6 à 7 jaar is dit deel geheel vernieuwd. Dan, of mogelijk al eerder, dreigt het restant van de karakteristieke abelen (aan de overzijde langs het fietspad en het stuk naar Kleverskerke) aan de beurt te komen. Ze hebben ongeveer dezelfde leeftijd. Reden voor ons het initiatief te nemen en met betrokken overheden om de tafel te gaan zitten en te bezien hoe we deze onvermijdbare omvorming van de beplanting langs het kanaal zo goed mogelijk kunnen spreiden in tijd en plaats. Begin februari hebben we een eerste overleg gehad. Het doel is een visie te maken voor het hele kanaal. Door zo snel mogelijk al nieuwe bomen te planten in de open stukken langs beide zijden van het kanaal richting Veere en de kap van de bestaande zoveel mogelijk uit te stellen kan een grote kaalslag worden vermeden. Ook voor de bomen langs het Arnekanaal richting Arnemuiden wordt zo’n visie ontwikkeld. De provincie heeft het voortouw, de drie gemeentes en het waterschap denken mee. Wij blijven ze uitdagen tot een weloverwogen aanpak van dit kostbare bezit. Hopelijk kunnen we na de zomer meer melden.

In de vorige nieuwsbrief hebt u de afscheidsboodschap kunnen lezen van Marianne Golsteijn, die na jarenlang het secretariaat van onze stichting te hebben gevoerd, het bestuur heeft verlaten omdat ze inmiddels lid is geworden van de Middelburgse gemeenteraad. Haar plaats als secretaris is overgenomen door Arthur van Bommel. Hij zegt: ben geen geboren Zeeuw maar hoop me na bijna veertig jaar op Walcheren thuis toch wel ‘herboren’ Zeeuw te mogen noemen. Veertig jaar waarin ik ons eiland langs binnenwegen, buitenranden en watergangen heb leren kennen en enorm van dit gevarieerde landschap ben gaan houden. Sinds twee jaar met pensioen heb ik tijd om voor behoud en ontwikkeling ervan in het bestuur van de Tuin van Zeeland actief te zijn.

Trekdijk

Voor de invulling van het gebied Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland worden door een participatieteam met vertegenwoordigers van de bewoners en bedrijven plannen gemaakt voor de invulling van dit gebied. Onder druk van de financiële lasten en de dreiging van een bedrijventerrein wordt gezocht naar meer passende invullingen. Aan de oproep in de PZC om ideeën in te brengen hebben wij gehoor gegeven. Niet om een nieuw geluid te laten horen (er zijn al heel wat alternatieven geopperd) maar om het kader voor deze zoektocht scherper te stellen. Eerdere ideeën om hier bijzondere woningbouw of recreatiewoningen te realiseren spreken ons niet aan. Bedrijven al helemaal niet. We hebben gepleit voor zuinigheid op het open landschap als buffer tussen stad en Sloegebied. Een dagrecreatieve functie (bij voorbeeld iets met paardensport of een extensief Miniatuur Walcheren) met minimale bebouwing of een voorziening voor duurzame energieopwekking lijkt ons meer passend. Dergelijke invullingen zijn omkeerbaar i.t.t. bedrijven en woningbouw.

Molenwaterpark

De ravage voor de schouwburg

Een grote kaalslag. Het doet wel even slikken. Die grote open ruimte begrensd door bomenrijen. Het lijkt weer op het oude Molenwater als spuikom. We hebben als TvZ ons best gedaan om zoveel mogelijk bomen te redden binnen het plan. Door mee te praten in de klankbordgroep, door menigmaal de ontwerper kritisch te bevragen, door voor bepaalde voorstellen alternatieven aan te reiken (parkeeroplossingen plein voor schouwburg), door kleine details binnen de planopzet te vragen (paden iets verschuiven), door nogmaals de te kappen bomen een voor een na te lopen op de noodzaak. Het heeft allemaal veel minder opgeleverd dan gehoopt: de populier voor Sinke-Koppejan, de kastanjes aan de J.Huizingalaan. Het watersysteem met wadi’s en vijver en de daarvoor noodzakelijke grondverschuivingen (alle grond moet binnen het gebied blijven), de relatief grote hoogteverschillen ten opzichte van de huidige situatie, waardoor de wortels van de bomen veel te diep komen en de boom niet kan overleven, het parkconcept van de ontwerper, dit alles bleek te dwingend. Toch hebben we het vertrouwen dat er een mooi park gaat komen. Er wordt zorgvuldig gewerkt. Bruikbaar plantmateriaal (struiken en boompjes) zijn door de stichtingen Tarzan en Travaljesubiet opgehaald om het elders een plekje te geven. Ook de padden worden ontzien. Een aantal bomen is verplaatst.

Herplant achter de schouwburg

Nollebos

Omgeving sauna

Het Nollebos in Vlissingen is een hot item. De groengordel tussen de duinen en de Burg. Van Woelderenlaan, met grote historische en natuurlijke waarde, staat onder druk vanwege de (niet uitgesproken) wens van de gemeente om dit gebied meer, al dan niet commerciële, gebruiksmogelijkheden of kansen te geven en meer zichtbaar te maken. Bekend is dat een groot deel van het bos aan natuurlijke veranderingen onderhevig is. Lees: achterstallig onderhoud. Daarnaast zijn er een paar private ondernemers aanwezig, die een moeilijk bestaan lijden. Zij verdienen een goede toekomst. Ook zitten er kapers op de kust die het liefst vakantiebungalows zien staan in een groot gedeelte van dat groene waardevolle gebied.
Op 23 januari vond er een informatieavond plaats om met de belanghebbenden een start te maken voor de herinrichting van het gehele gebied. Doel was om de burgers van Vlissingen en andere gebruikers van het bos via participatie mee te laten beslissen over de toekomst van het bos. De heer Van Minnebruggen van bureau Bosch & Slabbers nodigde namens de gemeente iedereen uit mee te denken en ideeën in te brengen. In een druk bezochte avond was de meerderheid ervan overtuigd dat “stenen” in het Nollebos niet en nooit geaccepteerd zullen worden. Daarnaast was de eis van menig bezoeker dat de zogenaamde “zoekgebieden” ook van tafel moeten. Aan een inhoudelijke bespreking van een omvorming of vernieuwing van het Nollebos kwam men niet toe. Mensen met kennis van en betrokkenheid met het Nollebos werden uitgenodigd om in werkgroepen deel te nemen aan verdere uitwerking van de plannen van B&S.
Op 20 februari kwamen de genodigden voor het eerst in een z.g. werksessie bijeen. Ook nu ging het vooral weer over de eis niet te bouwen in het bos en de zoekgebieden te schrappen. Door B&S werden ideeën besproken om te komen tot een voorlopig ontwerp. In drie groepen worden blanco tekeningen op tafel gelegd, waarop voorstellen voor inpassing in een nieuw wandelgebied ingevuld kunnen worden. Een grote hoeveelheid ideeën kwam in de nabespreking aan de orde. Hierbij waren beslist goede opmerkingen en aanvullingen.
Namens de Tuin van Zeeland waren we met twee personen aanwezig. Wij zijn van mening dat de stichting, waar nodig, mee moet denken en de belangen van het groen moet verdedigen. Het Nollebos zien wij als een groene long, niet alleen voor Vlissingen maar ook van belang voor geheel Walcheren. Daarnaast ziet de Tuin van Zeeland het liefst een aaneengesloten groene gordel langs de duinen van Vlissingen tot Vrouwenpolder, waar bewoners van Walcheren en vakantiegangers onbelemmerd kunnen wandelen, recreëren of fietsen, zonder nieuwe vakantieparken, die dit genot bederven. Eén Dishoek is genoeg. De TvZ constateert ook dat er versnippering is tussen diverse belangengroepen en dat niet alle belangengroepen er bij betrokken zijn. Dit is niet bevorderlijk om een sterke vuist te maken richting de politiek. De TvZ sluit zich graag aan bij een overkoepelende stichting of organisatie en ondersteunt de wensen van de belangenorganisaties.

Zonneweide Quarlespolder

De gemeente Middelburg wil een zonneweide aanleggen in de Quarlespolder. Het gaat om een weiland ten noorden van de Sloeweg voor het spoorviaduct naast de Binnendijk ter hoogte van de rij windturbines. Dit lijkt ons geen goed idee, ondanks de lovenswaardige klimaatambitie. De betreffende polder - niet de Quarlespolder maar Nieuw- en St. Jooslandpolder - dateert van 1671 en vormt de grens van Walcheren. Historisch en landschappelijk een samenhangend en waardevol gebied (nationaal landschap!), dat gekoesterd moet worden in plaats van dit toe te voegen aan de industrialisering. Daarom hebben wij een zienswijze ingediend in de hoop de gemeente van deze verrommeling van ons landschap af te houden. Begin april besluit de raad hierover.

Kaart Le Rouge 1745

Sociale media

U bent van ons gewend driemaal per jaar via een papieren nieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden van hetgeen wij doen voor de instandhouding van ons dierbare Walcherse landschap en beplanting. Daar gaan wij ook mee door. Sommige donateurs hebben aangegeven deze brieven digitaal te willen ontvangen en zo papier uit te sparen. Ook daaraan willen wij natuurlijk tegemoet komen al begrijpen we dat velen de voorkeur blijven geven aan de papieren versie. Van een beperkt aantal donateurs hebben wij het mailadres. Als u wenst digitaal te worden geïnformeerd over onze acties dan verzoeken wij u uw mailadres aan onze secretaris door te geven: informatie@tuinvanzeeland.nl Als u daarnaast toch de papieren brief wilt blijven ontvangen, vermeld dat in uw mail. Ook op andere media zijn wij actief. Via twitter en facebook melden wij bij gelegenheid actuele zaken. Dit kunnen wij frequenter doen aansluitend bij actuele ontwikkelingen. Ook onze site hopen wij binnenkort te kunnen vernieuwen.

Internet: http://www.tuinvanzeeland.nl
Facebook: https://www.facebook.com/tuinvanzeeland
Twitter: https://twitter.com/tuinvanzeeland2

Staatsbosbeheer

Door essentaksterfte en achterstallig onderhoud is Staatsbosbeheer genoodzaakt fors in te grijpen in zijn gebieden op Walcheren. Een deel van het Veerse bos (langs de Polredijk) is als eerste aangepakt. En dit is nog maar de eerste fase. Het vervolg aan de westkant rond de kreek komt in het volgende winterseizoen. We hebben bij de directie herplant rond de kreek bepleit, maar vooralsnog nul op rekest gekregen. Afgelopen maand volgde het gebied onder Zoutelande. Ook hier een forse ingreep. Maar er gloort hoop. Staatsbosbeheer heeft een herplantpotje. We gaan de discussie voor de volgende fase opnieuw aanzwengelen. Ook buiten Walcheren gaat Staatsbosbeheer tekeer. Een oud-directeur heeft d dienst beticht van een te bedrijfsmatige opstelling en te weinig oog voor de natuur. Het gevolg van grote bezuinigen door Rutte-1. Reden voor gelijkgestemden om een petitie op te stellen tegen deze kap. Voor wie deze wil tekenen: https://beternatuurbeleid.petities.nl

Kort nieuws

Rittenburg
De dreiging van kap van een paar eiken bij de entree is afgewend. De gemeente heeft onlangs de bomen gesnoeid.

Boomdijk
De dijk is opnieuw beplant. Hopelijk gaat de dijk zijn naam weer eer aan doen.

Omgeving Oranjezon

De karakteristieke populierenrijen aan de Rijnburgseweg en Lijdijkweg zijn ingekort. Langs de Oranjezonweg zijn ze helaas geheel verdwenen. Gelukkig blijft er voldoende over om het landschapsbeeld de komende jaren overeind te houden. Het waterschap hoopt dit beeld 5 jaar te kunnen handhaven. Daarmee hebben we pijn enigszins kunnen verzachten.
Aagtekerkse-/Wijkhuisweg
Het waterschap en de gemeente Veere hebben besloten eerst de Wijkhuisweg te gaan verbreden. Later komt de Aagtekerkseweg aan de beurt. De wegbeplanting blijft behouden. De Hoge Duvekotsweg blijft onaangetast. Daarmee is deze karakteristieke Walcherse weg gered.

Donaties

We kunnen niet zonder uw financiële steun om als stichting het streven Walcheren zo mooi mogelijk te houden waar te maken. Met uw jaarlijkse bijdragen kunnen we de vaste kosten van het secretariaat, de nieuwsbrieven en de donateursmiddag bekostigen. En zo nu en dan ook eens iets extra’s doen zoals bomen planten of professionele hulp inschakelen.
Maak uw bijdrage voor 2019 over op banknummer NL47 INGB 0009 1484 08 ten name van Stichting Tuin van Zeeland.
Mocht u al eerder uw bijdrage hebben overgemaakt, dank hiervoor.