Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief maart 2016

Beste bomenliefhebber,

Achter ons ligt een lange natte winter, die zal aflopen op of rond 18 maart, want dan zal volgens de Faunawet er niet meer gekapt mogen worden binnen de Tuin van Zeeland.
En er is heel wat gekapt.
Door de nieuwe regelgeving rond de aansprakelijkheid van overheden zijn er heel wat bomen, die naar het inzicht van die overheden wat minder vitaal zijn en daardoor ernstige taksterfte vertoonden, gekapt. Ik noem daarbij de vele binnenwegen, o.a. de Jacob Catsweg, de Weelweg, de Gapingseweg, de Kreekweg en de Hondegemseweg. Daar zijn het vooral de essen en de wilgen die het loodje moesten leggen.
We zijn daarover geïnformeerd door het Waterschap door middel van een schouw, maar toch was de ontzetting groot. We zullen trachten U van te voren via nieuwsbrieven op de hoogte brengen van dergelijke voorgenomen werkzaamheden. Het Waterschap gaat na de kap direct opnieuw weer aanplanten, zodat de schade nog enigszins beperkt blijft.
De Loskade met de 18 abelen heeft ons veel inspanning gekost met, zoals bekend, negatief resultaat. Zelfs met de inzet van boomspecialist Huib Sneep, een wereldwijd erkende wetenschapper, slaagden we er niet in de raad te overtuigen van een goedkopere en eenvoudigere reddingspoging. De teleurstelling was groot en het heeft veel energie gekost, maar we gaan en moeten weer verder………………

Abelen total Loskade

Na een strijd, die een jaar geduurd heeft, is op woensdag 2 maart helaas dan toch de zaag in de abelen aan de Loskade gezet.
Onze poging het tij nog te keren door het College er via een advocaat op te wijzen dat er geen omgevingsvergunning was aangevraagd liep op niets uit. Volgens de archeologische dienst was er geen kans op bijzondere bodemvondsten en was een vergunning dus niet nodig.
Ook het ophalen van 5260 handtekeningen in Middelburg door de oppositiepartijen kon de coalitie tijdens de extra ingelaste raadsvergadering er niet van overtuigen dat de bomen de moeite waard waren om te behouden.
Twee dagen later werden ze al gekapt; 23 jaar aan groei werd in één ochtend weggevaagd. De gemeente is er van overtuigd dat we hetzelfde beeld over 15 jaar weer terug hebben. Ziet u het voor zich?

Boomdijk

Het gaat gebeuren. Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld ziet Staatsbosbeheer zich genoodzaakt het oostelijk deel van de Boomdijk vanwege de veiligheid om te vormen. Het overleg is gevoerd, de vergunning verleend. Het zal even schrikken worden, maar de nieuwe rijen populieren zullen, snelle groeiers als deze zijn, binnen een paar jaar weer een aangenaam beeld geven zoals het eerder aangepakte westelijk deel nu al toont.

Wegen Waterschap

Is voor de Walcherse weggetjes het grote leed grotendeels achter de rug, nu is de beplanting langs de grotere wegen aan de beurt. Uit de schouw van vorig jaar, die wij samen met het waterschap deden, bleek dat heel veel bomen, voornamelijk essen, er erg slecht aan toe waren. Een pijnlijke ingreep was onvermijdelijk. Het werk is in februari uitgevoerd. Tussen Veere en Grijpskerke is het landschapsbeeld ingrijpend veranderd. De lange rijen bomen langs de hoofdwegen, die structuur gaven aan het open landschap, zijn verschrompeld tot plukjes bomen. Waar mogelijk zijn nog redelijk gezonde bomen gespaard. Men is zorgvuldig te werk gegaan en heeft veel onderbeplanting gehandhaafd. Het waterschap heeft inmiddels al veel bomen teruggeplant. Daarbij heeft het waterschap oog gehad voor de bijzondere kwaliteit van Walcheren door deze te laten prevaleren boven de dreigende nieuwe richtlijnen vanuit verkeersveiligheid, die grotere afstanden van bomen tot de weg voorstaan.

Hondegemseweg

Alexiacomplex

Tussen Hof ’t Seijs en de Domburgse watergang is een nieuw appartementencomplex gerealiseerd. Bij de situering van het gebouw is weinig rekening gehouden met de bomen. Het gebouw staat zo dicht bij de bomen dat de bezonning en het uitzicht enigszins belemmerd worden. De ontwikkelaar had de bomen in het verkoopplaatje dan ook maar weggelaten. De gemeente had nog geen besluit genomen over de bomen. Bosch&Slabbers had een inrichtingsschets gemaakt, waarbij een paar bomen gehandhaafd blijven. Toekomstige bewoners wilden echter alle bomen weg hebben. De TvZ heeft gepleit voor behoud van een paar bomen om het beeld langs de Domburgse watergang voor de vele wandelaars en fietsers aantrekkelijk te houden. Ook willen wij dat er ter compensatie bomen terug komen in het aansluitende deel langs de CSW, waar veel bomen gekapt zijn. De gemeente kiest ervoor een aantal bomen te behouden en na enige tijd te bezien of het woongenot alsnog de kap wenselijk maakt. Ook de compensatie zal naar verwachting worden uitgevoerd. Een definitieve beslissing valt medio maart.

Plan gemeente (groen te behouden bomen)

Sprenckpark

Twee jaar geleden was daar opeens het plan om op het weiland, zes hectaren groot, dat grofweg wordt omsloten door de Pres. Rooseveltlaan, Sandberglaan en Noordweg, te gaan tuinieren.

Boer de Nood, die deze grond aan de gemeente Middelburg verkocht, vond dat een onzalig plan. Die grond is volgens hem te zwaar en daarom ongeschikt om op te tuinieren. De gemeente nam al een voorschot op dit plan door het planten van verschillende bomen, beschermd door witte palen. De Tuin van Zeeland vond het aanplanten van hoogstamfruitbomen een goed idee.
De optie Stadslandbouw verdween, de optie hoogstamfruitbomen bleef. Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) presenteerde eind februari 2016 voor omwonenden een plan om een deel van het weiland in te richten als park. Het wijkteam Klarenbeek/Veerse Poort inventariseerde vooraf, samen met de SLZ, de Tuin van Zeeland, omwonenden en boer de Nood, die het weiland nu "om niet" in beheer heeft, een aantal wensen. De SLZ werkte het plan uit waarin veel wensen vervuld werden. Zie hier hun ontwerp.

De mensen die bij de presentatie aanwezig waren reageerden enthousiast. Ze kunnen, als de plannen doorgaan, straks een ommetje maken. Ook zij die noodgedwongen voetje voor voetje zich voortbewegen achter een rollator. Ze zullen schapen en koeien blijven zien en hartje zomer op een bankje onder een boom kunnen zitten. Ze zullen wellicht kikkers horen in een van de te graven poeltjes en bloemen kunnen plukken op een akkerrandje. Een in de jaren 50 verdwenen sloot komt terug en zal het weiland waarschijnlijk wat minder drassig maken. Langs een paadje naar de President Rooseveltlaan komen knotwilgen. De hoogstamboomgaard zal uit ongeveer 45 bomen gaan bestaan. Suggesties voor oude rassen zijn welkom. Meteen was daar vanuit de zaal de vraag of er ook een boom geadopteerd kon worden. Dat kon. Voor 45 euro per boom, inclusief een boomkorf die de boombast beschermd tegen de tanden van knagers (ook schapen knagen). Zeker tien bomen werden ter plekke al liefdevol omarmd. Ook de Tuin van Zeeland sloot een boom in de armen.

Tympaanplein

Een bericht vol ongeloof. De kastanje op het caféterras voor Brooklyn op de Markt bleek moedwillig bewerkt door een vandaal

De ‘wintertent” voor de jaarwisseling had dit aan het oog onttrokken. We hebben meteen contact met Sneep (van de Loskade) gezocht. Hij had nog hoop op herstel als de wond rond de stam snel zou worden ingepakt tegen vochtverlies. Dit advies is meteen naar de wethouder doorgestuurd. Zijn reactie was een adviesaanvraag aan een andere boomdeskundige, die na een week tot hetzelfde advies kwam. Pas na twee weken werd de boom ingepakt. Met de verwachting dat het niet waarschijnlijk leek dat het nog goed zou komen. Zo’n dokter wens je niemand toe. Nu is het afwachten geblazen.

Rittenburg

Dit betreft de nieuwbouw in Middelburg zuidoost langs de Stromenweg. Het “Wonen in het Groen”-plan, maar hoe groen wordt het en wie garandeert dat?
De werkzaamheden voor Rittenburg I zijn reeds in volle gang. In de tussentijd zit de gemeente niet stil. Men wil geld in de kas en mooie plannen voor de mensen. Kijk maar eens op de presentaties van de ontwikkelaars. Rittenburg II is al in voorbereiding en over Rittenburg III wordt al nagedacht.
Onlangs is een afvaardiging van de TvZ met enkele mensen van de gemeente en belanghebbenden uit de wijk daar geweest om de groenplannen voor Rittenburg II te bespreken. Zo groen als het nu is zal het niet blijven. De plannen zijn reeds in een ver gevorderd stadium. De woningen en straten zijn al ingetekend en voor aanpassing of het redden van groen is geen gesprek mogelijk.
Het nu aanwezige groen zal op korte termijn worden gerooid met uitzondering van het gedeelte rond een grasterrein in het midden waar nog bomen en struiken staan. Na het gereedkomen van het plan zal daar een groene, “opgeschoonde” lob blijven staan. Over de in vulling van dit gedeelte en van enkele details zal op later tijdstip een overleg met de gemeente volgen.
Het is natuurlijk duidelijk, dat bij nieuwbouwplannen het groen geofferd zal worden, ten dienste van het gewin. Hoe vreemd is het dat de duurste optrekjes in Nederland juist in de meest beboste omgevingen staan? (b.v. Wassenaar, Kralingen, Waalre, Arnhem, e.v.a.)
De TvZ heeft in Rittenburg I reeds enkele bijzondere bomen kunnen redden door een waterloop te laten verleggen. Ook bij Rittenburg II proberen we nog enkele bomen in het plan te laten opnemen. Later als er “meegepraat” mag worden zal de TvZ alles op alles stellen om het nieuwbouwplan zo groen mogelijk te laten zijn en ook de straten in te laten planten met bomen, die de nieuwbouwwijk op den duur weer een representatief uiterlijk zullen geven, zodat het z.g. “Wonen in het Groen” deze naam eer aan zal doen.

Begraafplaats Koudekerke

Omdat de begraafplaats binnenkort vol raakt moet er ruimte worden gevonden voor nieuwe grafvelden. Uitbreiding is onmogelijk. Derhalve wordt een ophoging van een gedeelte naast en achter de te slopen aula voorzien. Dit gaat ten koste van de bomen. De zieke kastanjes zijn al zwaar aangetast en zullen worden gekapt. De beide beuken aan de noordoost-kant zijn echter fraai en gezond. De TvZ heeft het behoud van deze bomen sterk bepleit. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid hiervan. Voor de linde en paulownia blijkt dat onmogelijk. De uitvoering wordt pas eind 2017 verwacht.