Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief juni 2016

Sprenckpark

Het plan voor een park tussen Ter Veste en de Pres.Rooseveltlaan is nu ook door de gemeenteraad omarmd. In de exploitatie van het woningbouwplan Sprencklaan is € 25.000 gereserveerd voor de aanleg van het park. De werkgroep, waarin ook de TvZ zit, werkt nu aan de uitwerking van het plan van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De aanleg van een rollatorpad, de keuze van de soorten voor de hoogstamfruitbomen, de situering van deze bomen in relatie tot de grondsamenstelling (zoutgehalte, nattigheid), de waterhuishouding (profiel van de sloten en afstroming naar de hoofdwatergang, de route voor de schapen naar de stal van boer de Nood, de mogelijkheid voor beweegtoestellen, en natuurlijk de financiering van dit alles (fondsenwerving als aanvulling op het gemeentebudget) krijgen nu de aandacht. Als alles goed blijft verlopen hopen we in het najaar tot uitvoering over te kunnen gaan.

Donaties 2016

Een aantal nieuwe begunstigers, merendeels uit Vlissingen, heeft reeds begin dit jaar een donatie overgemaakt. Daarvoor onze dank. Aan onze overige trouwe steunpilaren het verzoek om een donatie voor 2016 over te maken op onze rekening IBAN NL 47 INGB 0009 148 408

Waterschap

November 2015 heeft het waterschap het beleidsplan beplantingen 2016-2025 vastgesteld. Het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Soms doet het pijn maar zijn bepaalde ingrepen onvermijdelijk zoals langs de Hondegemseweg afgelopen winter. De jaarlijkse planvorming is zorgvuldig. Waar mogelijk blijft beplanting bij de omvorming behouden. Wij blijven daarbij betrokken. De nieuwe ronde 2016-2017 is weer in aantocht. We doen ons best. De Schotteweg bij Ritthem laat zien dat dit beleid met goed overleg vruchten afwerpt.

Schotteweg

Herinneringsboom Vlissingen

Nog net voor Sinterklaas hebben we Vlissingen een herinneringsboom ter gelegenheid van haar 700-jarig bestaan aangeboden. De moseik is goed aangeslagen. Hij staat er trots bij. Wij zijn dat ook.

Dec 2015 Juni 2016

Kustvisie

Het voorstel van minister Schultz om de bebouwingsmogelijkheden aan de kust te versoepelen heeft veel stof doen opwaaien. Al eerder waren meerdere natuurorganisaties bezig met een actie “Red de kust!” om de grote hoeveelheid aan bouwplannen in toom te houden. Het grote draagvlak voor die actie heeft Schultz ertoe bewogen haar voorstel in de Tweede Kamer in te trekken. Onze provincie heeft besloten een eigen kustvisie op te stellen. De Zeeuwse Milieufederatie heeft daarbij het voortouw. In het najaar hopen we u nader te informeren.

Overlevers

Bomen staan soms op zo bijzondere plekken dat zij een zijn geworden met die plek. Ze zijn er zo mee vergroeid dat de waarde en betekenis van die plek door de boom wordt verbeeld. “Alles van waarde is weerloos”, helaas. Vandalen kunnen de boom maltraiteren maar niet zijn betekenis voor die plek. Ze overleven hoe dan ook.

Tympaanplein

De kastanje is redelijk in het blad geschoten. Het wordt spannend of hij het op langere termijn zal redden. Wat bezielde die vandaal? Schaduwwerking? Een volle boom is toch effectiever en fraaier dan al die donkere parasols.

Cleene Hooge

De wilg op de brandstapel. Een bijna heilige boom. Met een eigen gedicht. Het ijkpunt voor een wandeling, een bijzonder landschap, het symbool van de zeer betrokken stichting. Vandalen pleegden heiligschennis. Zelfs met de nieuwe jonge loten van de oude wilg. Maar er staat weer een “wilg in de wind”.

Alexiacomplex

De toekomstige bewoners wilden vrij uitzicht zoals de projectontwikkelaar het hen had voorgespiegeld. Mede door onze inzet en de standvastigheid van de gemeente zijn er bomen gespaard en zullen er verderop bij de CSW nieuwe bomen worden bijgeplant. Zo blijft de Domburgse Watergang een fraaie wandel- en fietsroute voor iedereen.

De verleiding Het resultaat

Loskade

Het nu desolate gebied wordt in het najaar aangepakt. De gemeente heeft voor het herplanten van bomen een aangepast plan gemaakt. Hierin wordt vanaf de weg ingeparkeerd zodat de bomen in een aansluitende doorlopende groenstrook kunnen worden geplant. Er komen iets meer bomen terug dan er stonden. De gemeente heeft als boomsoort gekozen voor de Hollandse iep.
De voorgestelde indeling lijkt ons een verbetering. De boomkeuze stelt teleur. Deze plek vraagt om een boom met een bredere kroon.