Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief juli 2018

Voorwoord

De zomer van 2018 is er nu al een om niet te vergeten. Een lange periode met te veel zon en te weinig regen laat duidelijk zijn sporen zien in het Zeeuws landschap. Mijn ijdele hoop dat de iepziekte door een gebrek aan iepen voorbij zou zijn, is na fietstochtjes langs de Walcherse binnenwegen voorgoed voorbij. Je zou toch denken dat als er niets meer te eten is, die iepenspintkever zal uitsterven, maar de duizenden bruine toppen in de beplanting weerspreken deze gedachte. Ook is al weer duidelijk te zien dat de essentaksterfte enorm om zich heen grijpt, zodat er weer flink gerooid moet worden.
Op enkele plekjes is in de meidoorn alweer bacterievuur geconstateerd, maar het Waterschap controleert zeer alert. De discussie of een en ander veroorzaakt wordt door de opwarming van de aarde ga ik niet met U aan, maar duidelijk is dat we alerter moeten zijn en misschien de keuze van de te planten bomen moeten aanpassen. We doen in ieder geval een beroep op de burger om pas geplante bomen in uw straat te vertroetelen met een extra emmertje water. Ook een seizoen eerder geplante bomen.

Afscheid Marianne

Zomer 2007 kwam ik de Stichting Tuin van Zeeland versterken als bestuurslid. Een aantal keer daarvoor was ik ons (inmiddels afgetreden) bestuurslid Jean-Marie van Isacker tegengekomen die mij op aimabele en subtiele wijze telkens duidelijk maakte dat de Stichting dringend op zoek was naar een nieuwe secretaris. Onze oprichtster, Valerie Schepers, had namelijk aangegeven dat het nu toch echt tijd werd om het stokje door te geven. Nu had ik als niet-Zeeuwse zoals velen met mij het “eiland” Walcheren al sinds mijn aankomst in 1987 in mijn hart gesloten. Dit fraaie plekje, nog relatief rustig en met zoveel groen, duinen, stranden en zee, voelde toen als een soort permanent vakantie- oord. En dat doet het nog steeds. Als natuurliefhebster met een speciale band met bomen vond ik dat het tijd werd mijn steentje (of moet ik zeggen boompje) bij te dragen om deze plek ook zo groen te houden. Inmiddels zijn we 11 jaar verder en ben ik aan een nieuwe uitdaging begonnen. Sinds april ben ik raadslid van GroenLinks Middelburg en ga vanuit die hoek kijken wat ik kan betekenen voor duurzaamheid, milieu en landschap. Wat mij betreft stopt dat niet bij de grenzen van Middelburg maar probeer ik daar samen met collega’s uit Veere, Vlissingen en de Provincie aan te werken. Raadswerk kost veel tijd en daarnaast moet je vaak diverse belangen tegen elkaar afwegen. Vandaar dat ik heb besloten te stoppen met mijn taak als bestuurslid voor de Stichting TvZ. Wat niet betekent dat ik niet belangstellend langs de zijlijn alle zaken die spelen zal blijven volgen en regelmatig contact zal hebben met het bestuur. Want als je zoveel jaar je samen hebt
ingezet voor een groen Walcheren zijn mede-bestuursleden inmiddels vrienden geworden.
Ik wens hen veel succes en alle goeds met het voortzetten van hun werk!
Marianne Golsteijn

Walcherseweg/Middelburgseweg

Deze weg tussen Middelburg en Grijpskerke wordt heringericht. Het plan is in april gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan hebben we met de groenmensen van het Waterschap nader overleg gevoerd. De veiligheid (veel divers fietsverkeer) en de onderhoudstoestand maken de herinrichting noodzakelijk. Het groene profiel is maatgevend geweest. De bomenrijen aan weerszijde worden gehandhaafd. Wel zullen er zo’n 120 slechte bomen moeten worden gekapt. In principe worden deze vervangen mits er voldoende groeimogelijkheden zijn.

Het fietspad wordt een halve meter breder. Deze ruimte wordt van de tussenberm afgesnoept. De haag in deze strook komt na aanleg van de leidingen terug. De weg krijgt een 60 km/h-inrichting.
De strijd bij de herinrichting van de Koudekerkseweg van jaren terug heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Toen dacht men aan een ventweg naast een 80 km/h-weg en zouden vrijwel alle bomen sneuvelen. Uit die discussie is de 60 km/h gekomen met behoud van de bomen. Dat lijkt nu standaard te worden!

Molenwaterpark

Het definitieve plan is half mei gepresenteerd. Het wijkt weinig af van het laatste voorlopig ontwerp. De technische uitwerking (waterhuishouding, bodemverontreiniging, hoogteverschillen, de paddenbiotoop e.d.) en het financiële kader is het plan ongeschonden doorgekomen. Hier en daar is het zelfs nog verbeterd. Onze inspanning om zoveel mogelijk bomen binnen de planopzet te handhaven is beloond. Het oorspronkelijke aantal van ca. 80 te rooien bomen is teruggebracht tot ca. 50. Hierbij zijn veel slechte exemplaren. Een aantal bomen kan verplaatst worden. Verschillende bomen, die het plan niet wezenlijk aantasten, en door hun soort (o.a. pinus/taxus en een cluster appelbomen) en plaats kwaliteit toevoegen, hebben wij in overleg met de ontwerper kunnen behouden. Wij vertrouwen erop dat het een mooi park gaat worden, maar het zal de eerste jaren pijn doen als er gerooid is en de nieuwe aanplant nog in de kinderschoenen staat.

Vogeldijk

Met de provincie hebben we in mei overleg gevoerd over de tweede fase van de vervanging van de bomenrij langs het Kanaal door Walcheren. Geheel in overeenstemming met de afgesproken strategie worden eind 2018-begin 2019 twee delen met open stukken door eerder omgewaaide of gekapte bomen aangepakt. Zoals afgesproken komen daar 70 bomen. De beide stukken liggen aan weerszijden van het al aangepakte stuk, dat al opnieuw ingeplant is. Tussen het al herplante en de nu aan te pakken stukken blijft een deel met de majestueuze abelen staan zodat er geen groot aaneengesloten nieuw stuk ontstaat. De strategie om eerst de slechte stukken te kiezen met een goede spreiding van bestaande en nieuwe boomgroepen werkt.

Overleg Waterschap

Rijnsburgseweg

De plannen voor de omvorming van de beplanting langs de Walcherse weggetjes geven deze keer veel beroering. Begrijpelijk, want men komt nu aan de landschappelijk meest gevoelige gebieden. Het gebied nabij Oranjezon en Hof ter Linde/Loverendale de majestueuze populieren langs de Rijnsburgse-, Lijdijk- en Oranjezonweg staat nu op de nominatie om aangepakt te worden. Wij onderkennen de noodzaak (veiligheid vanwege het risico van afbrekende takken of omvallende bomen) hiervan maar de radicale kaalslag (beide zijden) gaat hier erg ver. In de rondgang met het Waterschap hebben we gepleit voor een fasering. Voor de Rijnsburgseweg is dit niet mogelijk vanwege een asbestleiding, die vervangen moet worden. Hier wordt de populus robusta terug geplant. Voor beide andere wegen denkt het Waterschap aan de veldesdoorn. Wij hebben voorgesteld ook hier de karakteristieke populier terug te brengen maar dan met iets grotere onderlinge afstand zodat ze duurzamer kunnen uitgroeien.

Groeneweg

Langs diverse wegen elders op Walcheren (o.a. Bieweg bij Veere, Boudewijnskerke en Schoutsweg bij Westkapelle, Groeneweg tussen Middelburg en Koudekerke) worden zieke essen gerooid. Dit zal merkbaar zijn in het landschap. Ook hier hebben wij aangedrongen op zoveel mogelijk terughoudendheid om alleen de echt zieke exemplaren te rooien. Na jaren van onvermijdelijke aanpak van de beplanting op Walcheren wordt het zo karakteristieke beeld van hoge wegbeplanting en groene tunnels uiterst zeldzaam. Reden om maximale zorgvuldigheid te betrachten. Het Waterschap heeft aangegeven onze voorstellen over te nemen.

Veerse Bos

Staatsbosbeheer heeft aangekondigd ca. 180 essen te gaan kappen vanwege de essentaksterfte. Dat hakt erin. De wijze waarop met deze ingrijpende ziekte wordt omgegaan baart ons zorgen. De beleidslijn om de gezonde exemplaren te laten staan, zodat die voor de toekomst het voorbestaan van de es mogelijk maken, wordt in de aanpak van Staatsbosbeheer niet gegarandeerd. Men lijkt te kiezen voor een meer efficiënte en rigoureuze aanpak. Het kwetsbare coulissenlandschap, dat Nico de Jonge hier na de inundatie heeft gerealiseerd, kan ernstig worden verminkt. Wij zijn nog in overleg om te trachten de landschappelijke gevolgen van deze onvermijdelijke ingreep zo beperkt mogelijk te houden.

Landschapsplan Veerse Bos N. de Jonge 1968
Brugge Middelburg

In Brugge op een binnenterrein van een nieuw ouderenwoningencomplex staat deze metalen boom. Middelburg kent ook zo’n kunstboom. In Nieuw-Middelburg. De boom is blijkbaar een sterke inspiratiebron. Terecht. Maar zou het niet verstandiger zijn dat geld te besteden aan echte bomen, die in schoonheid maar ook functioneel de nepbomen vele malen naar de kroon steken. De hitte van de afgelopen weken zal het besef doen groeien dat bomen voor een aangenamer klimaat zorgen in de hete stad. Hittestress in het vakjargon. In hartje Rotterdam kan het 9 graden warmer zijn dan in de Zuid-Hollandse polder!
“Als je microklimatologen vraagt wat ons beste redmiddel tegen stadshitte is zeggen ze unaniem: bomen. Bomen zijn actieve koelers. Ze geven schaduw en ze verdampen hun opgeslagen vocht-wat verkoelt. Bovendien halen ze schadelijke CO2 uit de lucht.”
(de Volkskrant 9 juli 2018)

Donaties

Een groot aantal begunstigers heeft de afgelopen maanden reeds een donatie overgemaakt. Daarvoor onze dank. Aan onze overige trouwe steunpilaren nogmaals het verzoek om een donatie voor 2018 over te maken op onze rekening IBAN NL 47 INGB 0009 148 408 zodat wij onze inzet voor een fraai Walcheren naar wederzijds genoegen kunnen blijven volhouden.