Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Moseiken Rittenburg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Middelburg
postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG

Datum: 28 maart 2019
Betreft: moseiken Rittenburg

Geacht college,

Helaas ziet de stichting Tuin van Zeeland (TvZ) zich genoodzaakt om opnieuw vragen te stellen over de dreigende kap van vier moseiken in de wijk Rittenburg. Wij mailden de gemeente hierover eerder op 7 augustus 2018.
Naar verluidt heeft de Vereniging van Eigenaren van de flatgebouwen in Rittenburg in een overleg met de gemeente (in de persoon van de heer Sakko) aangedrongen op het weghalen van deze bomen, die staan op de kop van de flats, tussen de Etty Hillesumstraat en de Stromenweg. De overweging van de gezamenlijke VvE’s was dat de eiken niet netjes staan tegenover de sierboompjes aan de overzijde en een onevenwichtig beeld geven van de inrit naar Rittenburg. De gemeente zou op de vraag van de VvE of er één boom kan blijven staan, hebben geantwoord dat dit niet mogelijk is omdat er van deze laatste boom te veel wortels zouden worden beschadigd bij het rooien van de andere drie.

Medio september 2016 zijn in gezamenlijk overleg ter plaatse afspraken gemaakt over het al dan niet verwijderen van bomen op de plaats waar nu de rotonde ligt. Bij dit overleg waren betrokken de Groengroep ’t Zand / Stromenwijk (met o.a. Lieneke Hubrechsen), Tony Loogman van, of namens de gemeente Middelburg en de TvZ (zie mails van 19-09-2016 en 23-09-2016). Met nadruk is toen afgesproken dat een mooie es zou kunnen blijven staan. Bij de aanleg van de rotonde is die toch verdwenen. Hier heeft de TvZ geen bezwaar tegen gemaakt omdat zij, achteraf, gehoord heeft dat die niet te handhaven was. Ook heeft de gemeente toegezegd waar mogelijk de eiken en ander groen te zullen sparen, omdat die ruim buiten de nieuw te maken rijbaan zouden vallen.

In de mailwisseling en de gesprekken is onomwonden komen vast te staan dat alle partijen voorstander zijn van het behoud van waardevolle bomen en ze er alles aan zullen doen deze te behouden (Gedeelte uit de mail van de gemeente, de heer De Wolf: “Ik heb wel toegezegd dat ik met Tony Loogman een schouw ga doen in de wijk en wij de entree nogmaals meenemen hoe deze te verfraaien is. De kans dat wij zelf zullen initiëren tot kap is inmiddels heel klein geworden.”).

De TvZ stelt zich op als beschermer van waardevolle beplantingen en in het bijzonder bomen. Bomen, met name die op gemeenterrein, behoren tot het publiek bezit en kunnen niet omwille van esthetische of andere futiele overwegingen van omwonenden worden gerooid. Publiek bezit dient te worden beschermd en bomen worden behouden als er geen dwingende reden bestaat om ze weg te halen, zoals gevaar voor de omgeving. Een vergelijkbare situatie doet zich voor rond de elzen tussen de Strandplevierhof en de Zwanenhof. Ook daar dreigen bomen te vallen in verband met hetgeen enkele omwonenden ‘mooi’ vinden en vermeende hinder. Wij zijn van mening dat particulier en algemeen belang hierbij verkeerd worden afgewogen. Inwoners van Middelburg moeten ervan uit kunnen gaan dat juist het gemeentebestuur namens hen zorgvuldig en gewetensvol met gemeenschappelijke goederen en zaken omgaat en de openbare bezittingen beschermt.
Het gemeentelijk groenbeleidsplan 2016-2026 legt veel nadruk op de waarde, in veel opzichten, van bomen en ander groen en de noodzaak van zorgvuldig beheer. Het nodeloos rooien van bomen, ook wanneer die niet op de lijst van waardevolle bomen staan, is hiermee strijdig.

Ten aanzien van de situatie in Rittenburg merken we het volgende op.

 • Deze vier eiken zijn waardevol en uniek omdat er in dit gebied geen andere eiken van deze soort (Quercus cerris) voorkomen en ze dus gekoesterd dienen te worden. Het zijn, voor zover bij de TvZ bekend, zelfs de enige moseiken in Middelburg van dergelijke grootte en ouderdom.
 • De bomen zijn als het ware een landmark en herkenningspunt voor Rittenburg, waaraan (als enige plaats daar) het verleden van dat gebied nog is af te lezen.
 • Rittenburg en het ernaast liggende open gebied, de Groeneweg e.o., vormen een vogelrijk gebied met min of meer zeldzame soorten. Deze vogels foerageren zowel in het open gebied als in het park. Zij gebruiken deze hoge eiken als ‘springplank’ en veilige plek om van de ene kant van de drukke weg naar de overkant te komen. Met name spechten, vlaamse gaaien en staartmezen maken hiervan gebruik.
 • (Deze) bomen hebben een matigende invloed op wind en temperatuur in de omgeving, wat niet geldt voor kleine sierboompjes, zoals die aan de overzijde staan.
 • Deze eiken geven een mooie aankleding van de toch stenige massa, die ontstaan is na de bebouwing, de wegen en de rotonde. Zij geven karakter en cachet aan het gebouw en bieden de uitstraling van het voormalige parkgebied. Ook dit zullen sierboompjes in lengte der dagen niet bewerkstelligen. De eiken vervangen door de verhoudingsgewijs minuscule sierboompjes reduceert de entree tot een gapend gat, waar wind en tocht vrij spel krijgen.
 • In de eerste gesprekken heeft de TvZ nadrukkelijk de wens geuit om in dit gebied gebruik te maken van inheemse beplantingen. Deze wens werd door de groengroep mede onderschreven. Daar en elders in het gebied van Rittenburg is dit echter niet gedaan en ‘sieren’ nu exoten de aankleding.
 • De afstand van de eiken tot de gevel is zo groot dat takken de gevel nooit zullen bereiken.
 • Glazenwassers en onderhoudsploegen hebben voldoende ruimte om werkzaamheden aan het gebouw te verrichten.
 • Uitzicht wordt minimaal belemmerd.
 • De eiken zijn onlangs met behulp van een hoogwerker en deskundig personeel gesnoeid. Hier is substantieel gemeenschapsgeld mee gemoeid geweest. Bomen alsnog omdoen is naar onze mening op zijn minst onzorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld.

Bovenstaande brengt de TvZ tot de volgende vragen:

 • Kan de gemeente bevestigen dat het overleg met de VvE heeft plaatsgevonden langs de lijnen die aan het begin van deze brief zijn aangehaald?
 • Welke normen hanteert de gemeente waar het algemeen belang van behoud van bomen en ander groen wordt afgewogen tegen wensen van omwonenden die deze bomen om hun moverende reden weg willen hebben? Deelt de gemeente in het algemeen de opvatting van de Tuin van Zeeland dat gezonde, volgroeide en daarmee waardevolle bomen slechts om dwingende redenen weggehaald mogen worden?
 • Acht de gemeente een verzoek om een of meer eiken te rooien ontvankelijk en zo ja, overweegt zij het verzoek in het onderhavige geval in te willigen?
 • Is de gemeente bereid deze groep bomen, nu deze voor dat gebied een zeldzame soort zijn, in zijn geheel op te nemen in de ‘lijst van waardevolle bomen’?

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Tuin van Zeeland

A.J. van Bommel, secretaris

c.c. de heer D.J.B. Sakko,
Vakspecialist cultuurtechniek gemeente Middelburg