Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Lindebomen aan de Kerkstraat in Koudekerke

Aan Wooncorporatie Zeeuwland/Zuidwestwonen
T.a.v. de heer M.L. van der Wel, directeur-bestuurder
Kerkhof 1
4301 BZ Zierikzee

Datum: 25 september 2018
Betreft: lindebomen aan de Kerkstraat in Koudekerke

Geachte heer Van der Wel,

Omwonenden hebben de Tuin van Zeeland (TvZ) in 2016 geattendeerd op het voornemen twee lindebomen te rooien ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding c.q. verbouwing van twee woonblokken aan de Kerkstraat 53-83 in Koudekerke.

In september 2016 heeft de Tuin van Zeeland (TvZ) hierover gesproken met mevrouw Minderhout van, destijds, woningstichting Woonburg in Koudekerke. Inmiddels is deze stichting onder beheer van Zeeuwland gekomen. Daarmee heeft Zeeuwland de verantwoordelijkheid overgenomen voor de activiteiten die door Woonburg zijn aangevangen en in nog behandeling zijn. Het is ons niet bekend of mevrouw Minderhout nog aanspreekpunt is voor afspraken die destijds zijn gemaakt.

In 2016 heeft een deskundige, de heer Floris Overes, in opdracht van Woonburg de vier bomen gecontroleerd op vitaliteit en eventueel gevaar voor de omgeving. Naar zijn mening waren de twee lindebomen, die voor de verbouw moesten wijken, gevaarlijk en dienden ze gekapt te worden. Naar aanleiding van deze uitslag heeft Woonburg een kapvergunning aangevraagd. Na de berichten van omwonenden en de controle van de bomen door de heer Overes heeft ook de boomdeskundige van de TvZ, de heer Frans Jonkers, een controle van de vier lindebomen uitgevoerd. Zijn bevindingen weken sterk af van die van de heer Overes. De twee bomen die door de heer Overes als gevaarlijk werden beoordeeld, waren in feite erg vitaal, zij het dat er op een paar punten sprake was van verwaarlozing. Dit was het gevolg van achterstallig onderhoud, maar de bomen konden door deskundige snoei met weinig middelen gehandhaafd worden. Hierdoor zou de aankleding van de Kerkstraat in stand zijn gebleven. Ook zou het bezwaar van enkele mensen (het ‘druipen op auto’s vanwege luizen’) ondervangen kunnen worden. Naar het oordeel van de TvZ was de eerste linde vanaf de kerk in een zeer bedenkelijke staat. Hij was in alle delen niet meer vitaal en werd door de TvZ als verloren beschouwd. Deze boom zou op korte termijn sterven en/of gevaar voor de omgeving gaan opleveren.

Naar aanleiding van deze uitslag heeft Woonburg een kapvergunning aangevraagd. Deze werd door het college verleend. De TvZ heeft hiertegen bezwaar gemaakt vanwege de onnodige kap. Bij de bezwarencommissie hebben wij voorgesteld overleg met de heer Overes te voeren over de afwijkende bevindingen. Dit is niet overgenomen. De vergunning is aangepast en vervolgens verleend, waarna de bomen binnen 24 uur zijn gekapt. De gemeente Veere heeft hierbij procedurele fouten gemaakt, waardoor er geen bezwaar meer mogelijk was. De gemeente heeft dit erkend.

Afgelopen week hebben wij de huidige situatie bezien. Daarbij is gebleken dat, zoals voorspeld, de eerste boom vanaf de kerk geheel dood is. Het bevreemdt de TvZ dat de heer Overes en Woonburg dit niet hebben voorzien.

In de door de gemeente Veere verleende kapvergunning (13 okt. 2016 advies 4497) voor het kappen van de twee linden staat uitdrukkelijk aangegeven dat na het kappen een nieuwe linde op het terrein moet worden terug geplant. Bij onze controle is hiervan nog niets gezien.

Gezien de onnodige en ingrijpende aantasting van het beeld van de Kerkstraat vraagt de TvZ u het ruimtelijk beeld zoveel mogelijk te herstellen door komend najaar minimaal drie nieuwe bomen (bij voorkeur lindes) op goed zichtbare plekken aan de Kerkstraat terug te planten.

Graag treden wij in overleg om met uw corporatie tot goede afspraken te komen.

Hoogachtend,
Namens de Stichting Tuin van Zeeland

A.J. van Bommel, secretaris

Een kopie van deze brief is gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere.