Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Beplanting Dunoweg

Aan Waterschap Scheldestromen
t.a.v. mw. Anne-Marie de Kok

Provincie Zeeland
t.a.v. van mw. S. van Loon

Datum: 18 oktober 2018
Betreft: beplanting Dunoweg

Geachte mevrouw de Kok, mevrouw van Loon,

In het opnameformulier nr. 2018020317, d.d. 11 juli 2018 is te lezen: In het kader van het groenbestek 2018-2019 met nummer PRJ1401 worden er bomen gerooid langs diverse waterschapswegen binnen de gemeente Veere. Naar aanleiding van deze nota reageert de stichting Tuin van Zeeland (TvZ) op het onderdeel Dunoweg Oostkapelle.

Op 4 juli hebben enkele bestuursleden van de TvZ, onder wie onze boomdeskundige F. Jonkers, met de heer S. Sandifort een rondgang gemaakt langs de te rooien objecten. Met het voorgenomen rooien van de populieren kon de TvZ instemmen. Op de vraag wat er voor in de plaats terug zou komen, werd geantwoord dat er beuken terug zouden worden geplant. Hier stemde de TvZ niet mee in en we stelden voor lindebomen (Tilia plathyphyllos) te kiezen. Dit zowel om historische als landschappelijke redenen. Een verslag van de rondgang is destijds per mail naar het Waterschap gezonden.

Tot onze grote verbazing bleek ons onlangs, bij navraag op het gemeentehuis van Veere, dat na het rooien van de populieren een herplant zal plaatsvinden met berken. Naar we aannemen Betula pendula. Deze keuze zou mede zijn ingegeven door de Provincie, die opteerde voor populieren, eiken of berken.

De TvZ heeft een onoverkomelijk bezwaar tegen het planten van berken. De TvZ ziet deze keus getuigen van ondeskundigheid en acht deze in strijd met wetenschappelijke inzichten. Daarnaast ontbeert deze keus maatschappelijk draagvlak.

De bezwaren tegen berken op deze plaats zijn

 • berken hebben niet de vereiste omvang; ze zijn van de zgn ‘tweede grootte’, wat niet passend is bij een locatie als de Dunoweg;
 • berken passen geheel niet, detoneren in het cultuurhistorische landschap.

Tegen berken in het algemeen pleit dat ze veel stuifmeel verspreiden en daardoor sterk uitzaaien, en dat ze windgevoelig zijn, waardoor ze aan de windzijde kaal worden. Deze bezwaren zullen niet voor elke locatie even zwaar wegen maar in elk geval wel voor de omgeving van de Dunoweg.

In de jaren negentig heeft het Waterschap het bureau Bosch & Slabbers een beleidsplan laten opstellen voor het gebied Oostkapelle/Vrouwenpolder. Hierin wordt geadviseerd de populierenbeplanting in dit gebied na rooien in stand te houden. Naar het de TvZ voorkomt, hebben zowel het Waterschap als de Provincie deze aanbeveling over het hoofd gezien dan wel bewust niet overgenomen.

De TvZ heeft verschillende organisaties, overheidsfunctionarissen en privépersonen geconsulteerd, onder wie de heer E. van der Ven van de gemeente Veere, de heer Bosch, voorheen van bureau Bosch en Slabbers, voorzitter Keijmel van de Dorpsraad Oostkapelle en voorzitter Polderman van de Heemkundige Kring Walcheren, die allen de bovengenoemde bezwaren tegen berkenaanplant blijken te delen. Een paar mondelinge reacties, waar hun grote verbazing uit spreekt:

 • “Wonderlijk idee om berken te gebruiken in dat buitengebied”,
 • “Berken zaaien enorm uit en zullen de omgeving bevuilen met niet van nature voorkomende beplanting”;
 • “In het beleidsplan (bureau Bosch & Slabbers) van het Waterschap worden populieren voorgeschreven, in uiterste gevallen kunnen eiken of lindes worden gebruikt, zeker geen beuken of berken”;
 • “Berken zijn van de 2de grootte en geheel ongeschikt om in een dergelijke landschappelijke omgeving op te sieren”;
 • “Hoe kun je bedenken voor zoiets te kiezen in een dergelijk historische omgeving, waar populieren al decennia voorkomen.”

Samen met de bovengenoemde instanties en personen pleit de TvZ er met klem voor terug te komen op de keus voor berken en over te gaan op populieren, zoals ook op de Lijdijkweg, Oranjezonweg e.a.

Het bevreemdt ons zeer dat de keuze inzake de herbeplanting niet is meegedeeld aan, laat staan overlegd is met, betrokkenen, belanghebbenden en deskundigen. Evenmin zijn provinciale natuurbeschermingsorganisaties geraadpleegd. Gezien de bezwaren tegen berken en het grote draagvlak voor de populieren meent de TvZ dat u, in het onwaarschijnlijke geval dat u bij uw keus zou blijven, hen nader overleg en toelichting verschuldigd bent.

Terzijde: in het masterplan voor Zuid-Beveland heeft men gekozen om zo veel mogelijk de oorspronkelijke beplanting te behouden en onderscheid te maken tussen de verschillende soorten dijken (informatie van de heer Martin Wiersma, voorzitter dorpsraad ’s Heer Hendrikskinderen). Een voorbeeld voor Walcheren, meent de TvZ.

Hoogachtend,

Namens de Stichting Tuin van Zeeland

A.J. van Bommel, secretaris

In kopie aan:

 • Heemkundige Kring Walcheren
 • J.W. Bosch, landschapsarchitect
 • E. van der Ven, gemeente Veere
 • Dorpsraad Oostkapelle
 • Stichting Landschapsverzorging Zeeland
 • Zeeuws Landschap